Договір оренди житлового будинку між фізичними особами зразок 2018 – Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення, 2019 — Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений — Зразки та бланки договорів

Содержание

Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення, 2019 — Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений — Зразки та бланки договорів

Договір оренди

 

(майнового найму) нежитлового приміщення

 

м._________________ «___»_______ 20__р.

 

_________________ (найменування організації), надалі Орендодавець, в особі ____________________________________ (Посада, П.І.Б.), що діє на підставі _____________________ (Статуту, довіреності), з однієї сторони, та ________________________________________________

(найменування підприємства, організації), подальшому Орендар, в особі _______________________________ (П.І.Б., посада),що діє на підставі ________________, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець зобов’язується надати за цим договором Орендарю приміщення загальною корисною площею _____________ кв.метрів, розташоване за адресою ___________________________________, для ________________________________________________________ (вказати мету використання приміщення), а також забезпечити Орендарю вільний доступ в зазначене приміщення. Характеристика приміщення, що надається Орендодавцем, наведена в Додатку 1 до цього договору.

1.2. Орендодавець зобов’язується передати Орендарю у користування за цим договором все обладнання, меблі, телефонні лінії, телефонні апарати та інше майно, яке було встановлено та знаходиться в приміщенні. Перелік переданого майна, встановленого і що знаходиться в приміщенні, наводиться в Додатку 2 до цього договору.

1.3. Орендодавець втрачає право розпоряджатися зданими в оренду приміщенням на термін дії цього договору.

1.4. Орендар має право передати зазначене приміщення в суборенду (або інше — за рішенням сторін).

 

2. Порядок передачі приміщення

2.1. Орендодавець у ________ термін після підписання цього договору забезпечує Орендарю видачу ордера на приміщення, зазначене в п.1.1 цього договору і в той же термін передає Орендарю приміщення по акту здачі-приймання, підписують представники Орендодавця і Орендаря.

2.2. Разом з приміщенням в аналогічному порядку здавання-приймання  підлягає майно, яке було встановлено та знаходиться в приміщенні, перераховане у Додатку 2 до цього договору.

2.3. Приміщення повинно бути передано в стані, що відповідає характеристикам, зазначеним у Додатку 1 до цього договору, і призначенням майна. Орендодавець відповідає за недоліки зданого в оренду майна, що перешкоджають користуванню ним, навіть якщо під час укладання договору не знав про ці недоліки.

 

3. Користування приміщенням і його зміст

3.1. Орендар зобов’язаний користуватися приміщенням відповідно до цього договору і призначення майна.

3.2. Орендар має право за погодженням з Орендодавцем та органами державного управління провести за свій рахунок перепланування наданого в оренду приміщення.

3.3. Орендар зобов’язаний підтримувати орендоване приміщення у справному стані, не допускаючи псування майна Орендодавця, і проводити поточний ремонт приміщення.

3.4. Капітальний ремонт орендованих приміщень згідно з цим договором проводиться за рахунок Орендодавця. Проведення капітального ремонту Орендодавцем допускається за згодою Орендаря з попереднім повідомленням останнього за ___________ (термін) до початку ремонту.

3.5. У разі необхідності проведення, на думку Орендаря, капітального ремонту Орендар сповіщає про це Орендодавця в письмовому вигляді за ______________ (строк) до початку такого ремонту.

3.6. У тому випадку, якщо після закінчення ____________ (строк) з дати закінчення терміну, зазначеного в п.3.5, Орендодавець не приступив до проведення капітального ремонту, цей ремонт може бути проведений Орендарем з покладанням витрат на Орендодавця шляхом вирахування відповідних сум із суми орендної плати, що належить Орендодавцю.

3.7. Орендодавець забезпечує за свій рахунок приміщення, що орендується постійним постачанням в необхідній кількості гарячою і холодною водою, електроенергією, опаленням, каналізацією та іншими необхідними комунальними послугами. Ремонт зазначених комунікацій здійснюється за рахунок Орендодавця. Оплата телефонного та телексного зв’язку провадиться за рахунок Орендаря.

3.8. Орендодавець забезпечує страхування приміщення, переданого в оренду, за всіма звичайно прийнятим ризикам.

3.9. Орендар забезпечує страхування свого майна, що знаходиться в орендованому приміщенні, за всіма звичайно прийнятим ризикам.

3.10. Обладнання приміщення, що орендується сучасними засобами від несанкціонованого проникнення сторонніх осіб та протипожежної сигналізації, а також організація, при необхідності, цілодобової охорони приміщення за договором з органами міліції, провадиться за рахунок ____________________________________ (Найменування сторони).

 

4. Орендна плата та порядок розрахунків

4.1. Орендар зобов’язується сплачувати Орендодавцю за користування зазначеним приміщенням протягом встановленого в цьому договорі терміну орендну плату, виходячи з розрахунку __________________ (сума прописом) за один квадратний метр корисної площі на місяць.

4.2. Вказана ставка орендної плати є остаточною, перегляду та зміні не підлягає. Орендар не несе ніяких інших витрат, пов’язаних з орендою зазначеного приміщення і з виплатою будь — яких додаткових винагород, податків і зборів, крім передбачених у цьому договорі.

4.3. У разі зменшення розміру корисної площі орендованого приміщення з причин, не залежних від Орендаря, останній має право на відповідне зменшення суми орендної плати.

4.4. За угодою з Орендодавцем Орендар може вносити орендну плату також в натуральній або змішаній формі у вигляді обладнання, матеріалів, товарів народного споживання, послуг та ін.

4.5. Орендна плата за користування приміщенням вноситься Орендарем в наступному порядку:

 • Перший платіж у розмірі місячної орендної плати вноситься до протягом ____________________ денного терміну від дати підписання акту здачі-приймання орендованого приміщення, передбаченого п.2.1 цього договору;
 • Наступні платежі вносяться один раз кожний поточний місяць не пізніше _______________ числа.

4.6. Орендар має право внести орендну плату за будь-який термін в межах терміну дії цього договору достроково.

4.7. Сплата орендної плати в грошовій формі здійснюється шляхом перерахування Орендарем що підлягає сплаті суми на розрахунковий рахунок Орендодавця в _____________________________ (назва банку) банку міста _________________________. Реквізити рахунку: _______.

4.8. Зміна розмірів орендної плати та порядку її внесення допускається лише за згодою сторін.

4.9. У випадку, якщо Орендодавець за згодою Орендаря виставить орендоване приміщення для продажу, Орендар має першочергове право купити зазначене приміщення за ціною, запропонованою добросовісним покупцем.

4.10. Якщо Орендар відмовиться від придбання приміщення, Орендодавець може продати зазначене приміщення будь-якому добросовісному покупцеві. У такому випадку цей договір зберігає свою юридичну силу, а права і обов’язки Орендодавця за нього переходять на покупця зазначеного приміщення у порядку правонаступництва.

 

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, настання яких сторона, яка не виконала зобов’язання повністю або частково, не могла ні передбачати, ні запобігти розумними методами (форс-мажор).

5.2. При настанні зазначених у п.5.1 обставин сторона, відповідно до умов договору, для якої створилася неможливість виконання її зобов’язань за цим договором, повинна в найкоротший термін повідомити про них письмово іншу сторону з додатком відповідних підтверджень.

 

6. Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно до цивільного законодавства.

6.2. У разі невнесення орендної плати у строки, встановлені в п.4.5 цього договору Орендар сплачує Орендодавцю неустойку в розмірі _____% від суми невнесеного платежу за кожний місяць прострочення, але не більше _____% від суми платежу.

6.3. Цей договір достроковому розірванню в односторонньому порядку не підлягає. Сторони несуть відповідальність за дострокове розірвання цього договору у вигляді штрафної неустойки, що не виключає можливості пред’явлення позову про стягнення збитків, у сумі ___________________ грн.

6.4. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього договору, сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів.

6.5. У разі, якщо зазначені спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

 

7. Заключні положення

7.1. З дати укладення цього договору вся попередня листування, документи і переговори між сторонами з питань, що є предметом цього договору, втрачають силу.

7.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору, повинні бути здійснені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими на те представниками сторін.

7.3. Якщо будь-яке з положень цього договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших його положень. У разі необхідності сторони домовляться про заміну недійсного положення таким, яке дозволяє досягти подібного економічного результату.

7.4. Термін оренди приміщення за цим договором встановлюється в _____________ Років. Якщо жодна із сторін не заявить за один рік до закінчення строку дії цього договору про своє бажання розірвати його, цей договір автоматично продовжується на наступні ________ років.

Перебіг строку оренди приміщення починається з дня складання акта здачі-приймання приміщення відповідно до п.2.1 цього договору.

7.5. Сторони зобов’язані сповіщати один одного про зміну своєї юридичної адреси, номерів телефонів, телефаксів і телексів не пізніше _____________ Днів з дати їх зміни.

7.6. Цей договір укладено в м._____________ у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, і набуває чинності з дати його підписання. Додатки до цього договору складають його невід’ємну частину.

7.7. У випадках, не передбачених цим договором, застосовується цивільне законодавство України.

 

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

Орендодавець              Орендар

 

_____________ ______________________

 

_____________ ______________________

 

_____________ ______________________

 

Підписи сторін:

 

Орендодавець             Орендар

 

________________ ___________________

 

М.П.                            М.П.

urist-ua.net

Договір найму житлового приміщення — шаблон, зразок

Договір найму житлового приміщення є документом, що визначає порядок, умови та строки передачі житлового приміщення в оренду між Наймодавцем (власником житлового приміщення) та Наймачем (особою, яка отримує житлове приміщення у строкове користування), а також регламентує основні права та обов’язки сторін у зв’язку з передачею житла.

Цей Договір дає можливість врегулювати ключові питання, що виникають у зв’язку із строковим платним користуванням житлом. Серед питань, які потребують уточнення та врегульовані запропонованим шаблоном договору, є наступні: (i) площа, стан та комплектація житлового приміщення; (ii) строк оренди та сума щомісячних орендних платежів за договором; (iii) можливість підселення третіх осіб на тимчасове проживання у житловому приміщенні, а також перелік осіб, які постійно проживатимуть у приміщенні з Наймачем; (iv) розподіл обов’язків з оплати комунальних послуг та інтернету; (v) відповідальність сторін за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків ; (vi) засоби комунікації між сторонами; (viі) наявність меблів та іншого облаштування, що передається у користування Наймачеві разом із житловим приміщенням за Договором.

На розсуд сторін Договір може бути укладено на період до 5 (п’яти) років. Договір укладається виключно для юридичного оформлення проживання фізичних осіб у визначеному житловому приміщенні, а не для надання його у подальшу комерційну оренду та/або для цілей здійснення господарської діяльності. За Договором є можливість передати будь-яку нерухомість, що віднесено до житлового фонду, та яка є придатною до проживання в ній фізичних осіб, зокрема, кімната у гуртожитку, квартира, житловий будинок тощо.

Сторони також мають можливість передбачити право Наймача викупити у подальшому житлове приміщення, отримане у користування. Для цього, у Договорі є змога зафіксувати розмір та порядок формування викупної ціни на житлове приміщення, а також порядок переходу права власності на таке приміщення від Наймодавця до Наймача.

Як використовувати документ

Договір найму житлового приміщення може бути використано фізичними та юридичними особами для передачі будь-якого житлового приміщення для фактичного проживання в ньому фізичних осіб. Договір має бути укладений у письмовій формі та набирає юридичної сили після підписання його обома сторонами, за умови, що Наймач не матиме подальшого права викупу житлового приміщення.

Фактична передача житлового приміщення у користування підтверджується оформленим актом приймання-передачі житлового приміщення між сторонами, або ж фактичним отриманням ключів.

Якщо за договором житлове приміщення передається у користування з метою подальшого викупу, то такий договір має бути додатково засвідчений нотаріально, і набирає юридичної сили від дати його нотаріального посвідчення.

Звертаємо увагу, що на стороні Наймодавця або Наймача можуть виступати як повнолітні фізичні, так і юридичні особи. Разом з тим, Договір найму житлового приміщення з можливістю подальшого його викупу може бути оформлений лише між Наймодавцем (орендним підприємством) та Наймачем (фізичною особою).

Застосовуване законодавство

Цей Договір розроблено у відповідності до чинного цивільного законодавства України, зокрема положень Цивільного кодексу, Житлового кодексу, а також з врахуванням судової практики у спорах, що стосуються оскарження договорів найму.

Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

www.wonder.legal

Договір оренди квартири, 2019 — Договор аренды жилого помещения — Зразки та бланки договорів

Договір
оренди квартири

 

м. Полтава                     «__» ___ 200__р.

Сторони:

Орендодавець ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та Орендар __ ____________________ в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет договору.

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом – «об’єкт оренди»):

1.1.1. Адреса: ___ ___________________.

1.1.2. Корисна площа: ________________ кв.м.

1.1.3. Поверх: ___________________.

1.1.4. Кількість кімнат: __________________.

1.1.5. Наявність телефону: тел.№ _________________.

1.1.6. Орендодавець також передає в оренду майно‚ що знаходиться у квартирі : ______.

1.1.7. Об’єкт оренди має такі недоліки на момент передачі , що можуть перешкоджати його ефективному використанню :________________.

1.1.8. Квартира належить Орендодавцю на праві власності згідно _________ .

1.1.9. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ____ (підстави встановлення обмежень (обтяжень).

1.1.10. Передача в оренду Об’єкта оренди не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на Об’єкт оренди .

 

2. Мета та у мови використання об’єкту оренди .

2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для проживання співробітників останнього .

 

3. Термін оренди.

3.1. Термін оренди складає ___ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується.

3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін .

3.3. Після закінчення строку Договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, якщо жодна сторона в термін ____ до закінчення Даного Договору письмово не повідомить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _____.

3.4. Орендар має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін _____ . При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається .

 

4. Орендна плата…

4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає ____грн. за місяць (квартал, рік).

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ____ числа кожного місяця (квартала).

4.3. Орендар зобов’язаний протягом __днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за ___ місяця (квартал ) авансом.

4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.

4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіше ніж один раз протягом року або за згодою сторін у разі:зміни умов господарювання, передбачених договором;

4.5.1. підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції.

4.5.2. погіршення стану Об’єкту оренди не з вини Орендаря, що підтверджено документами.

4.6. Орендна плата за згодою сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі товарами‚ продуктами, послугами.

4.7. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термін.

4.8. Комунальні послуги оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

4.9. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками телефонної станції.

 

5. Порядок передачі об’єкта в оренду.

5.1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ____ з моменту укладення Даного Договору. Протягом цього терміну Орендодавець зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її для передачі Орендареві .

5.2. Передача квартири в оренду оформлюється актом здачі-приймання.

5.3. У момент підписання акту приймання Орендодавець передає Орендареві ключі від квартири та від кімнат .

5.4. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.

 

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. Обов’язки Орендаря:

6.1.1. Використовувати майно що орендується за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного .

6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі .

6.1.3. Здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується .

6.1.4. Д отримуватися протипожежних правил .

6.1.5. Не здійснювати перебудову та перепланування квартири‚ що орендується .

6.1.6. Д отримуватися правил проживання в будинку‚ в якому знаходиться квартира .

6.2. Права Орендаря:

6.2.1. Обладнати та оформити квартиру на власний розсуд .

6.2.2. Міняти замки вхідних дверей та кімнат‚ укріплювати вхідні двері; установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири .

6.2.3. Здавати квартиру в суборенду за згодою Орендодавця (за винятком передачі квартири в користування своїм співробітникам) .

6.2.4. Самостійно визначати порядок‚ умови та терміни проживання в квартирі конкретних осіб із числа своїх співробітників .

6.3. Права Орендодавця:

6.3.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

 

7. Страхування об’єкта оренди.

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар ( Орендодавець) .

7.2. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди.

7.3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар ( Орендодавець).

7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

 

8. Порядок повернення квартири Орендодавцю.

8.1. Після закінчення терміну оренди Орендар зобов’язаний передати Орендодавцю квартиру та майно‚ що орендується‚ протягом _____ з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.

8.2. Протягом терміну за п.9.1 Даного Договору Орендар зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її до передачі Орендодавцю .

8.3. Квартира та майно вважаються фактично переданими Орендодавцю з моменту підписання акту здачі-приймання.

8.4. У момент підписання акту приймання Орендар передає Орендодавцю ключі від квартири та кімнат.

8.5. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані‚ в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормального зносу.

8.6. Невідокремлювані покращення‚ здійснені в квартирі Орендарем‚ переходять до Орендодавця без відшкодування здійснених витрат.

 

9. Відповідальність сторін.

9.1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором:

9.1.1. У випадку прострочення у прийнятті квартири в оренду пеня в розмірі _____ грн. за кожен день прострочення .

9.1.2. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ____ від суми боргу за кожен день прострочення.

9.1.3. У випадку нецільового використання квартири штраф у розмірі ______ від суми фактично сплачених орендних платежів.

9.1.4. За передачу квартири або кімнат у суборенду без згоди Орендодавця штраф у розмірі ________ від суми фактично сплачених орендних платежів.

9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором:

9.2.1. У випадку прострочення по передачі квартири Орендареві пеня в розмірі ___ грн. за кожен день прострочення.

10. Інші умови.

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором

10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов’язання

10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

10.5. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

10.6. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

10.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

10.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.9. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

urist-ua.net

Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад., 2019 — Договор аренды жилого помещения — Зразки та бланки договорів

ДОГОВІР
суборенди не житлового приміщення

м. _____________ «___»__________ 20__ р.

_________________________________________ (назва організації), іменуємо надалі «Суборендар», в особі _________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові), діючого на підставі _______________________ (статуту, положення), з однієї сторони

і ________________________________ (назва організації), іменоване надалі  «Орендар», в особі _______________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові), що діє на підставі ______________________(статуту, положення), з іншої сторони уклали даний договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Орендар зобов’язується надати Суборендарю приміщення, умебльоване під офіс, що складається з __________________________ (загальна площа ________ кв.м.), що перебуває в будинку за адресою: _______________________________.

1.2. Даний договір укладається з письмової згоди Орендодавця, що діє на підставі права власності на дане приміщення.

 

2. Обов’язки сторін

2.1. Орендар зобов’язаний:

 • надати в користування Суборендар приміщення в строк, передбачений даним договором;
 • попередити Суборендаря про всі зобов’язання Орендаря перед Орендодавцем, що випливають із договору оренди на нежитлове приміщення;
 • попередити Суборендаря про всі права третіх осіб на здаване в суборенду майно;
 • вимагати від Орендодавця проводити капітальний ремонт за власний рахунок;
 • стежити за використанням приміщення по призначенню.

2.2. Суборендар зобов’язаний:

 • підтримувати майно в справному стані;
 • проводити за свій рахунок поточний ремонт;
 • вчасно вносити орендну плату в розмірі й строки, передбачені даним договором.

 

3. Вартість і умови оплати

3.1. За надане приміщення Суборендар щомісяця сплачує Орендареві суму в розмірі ___________ (__________________) грн. за квадратний метр.

3.2. Дана сума підлягає оплаті не пізніше ___-го числа кожного місяця.

3.3. Розмір орендної плати може змінюватися не частіше одного разу в рік.

 

 4. Відповідальність сторін

4.1. За неналежне виконання своїх зобов’язань сторони вправі вимагати дострокового розірвання договору й відшкодування збитків.

4.2. У випадку істотного порушення Суборендарем строків внесення орендної плати Орендар вправі вимагати від нього дострокового внесення орендної плати, але не більш ніж за два строки підряд.

 

 5. Термін дії договору й умови розірвання

5.1. Даний договір набуває чинності з моменту передачі майна в тимчасове користування і діє ______________________. За погодженням сторін цей строк може бути продовжений. Передача майна наступає наступного дня після підписання договору.

5.2. Договір може бути розірваним достроково тільки у випадку невиконання однієї зі сторін своїх зобов’язань.

 

 6. Інші положення

6.1. Термін дії даного договору не може перевищувати терміну дії договору оренди між Орендарем і Орендодавцем.

6.2. У випадку дострокового розірвання договору оренди нежитлового приміщення Суборендар має переважне право на укладення з ним договору оренди на майно, що перебувало в його користуванні відповідно до договору суборенди в межах строку, що залишився.

6.3.Усі суперечки і розбіжності сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів. При неможливості вирішення сторонами виниклих розбіжностей спір передається на розгляд господарського суду м. _________________.

6.4. Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної сторони.

 

7. Юридичні адреси й реквізити сторін

Суборендар: ____________________________________________

________________________________________________________

Орендар: _____________________________________________

____________________________________________________

Підписи сторін:

Субарендатор                                Орендар

 

______________________   _____________________

 

М.П.                                                  М.П.

urist-ua.net

Договір аренди квартири в 2018 році. Приклад. Завантажити. Особливості

Майнові права та відносини відносяться до одних з найсуперечливих правовідносин тому, договір оренди квартири між фізичними особами, або між фізособою та юридичною особою повинен точно відображати взаємовідносини Сторін, а також бути:

 • консесуальним, тобто відображати права і обов’язки сторін в рівній мірі;
 • враховувати переваги орендаря, що сформульовані ст. 777 ЦК, зокрема про переважне право орендаря на пролонгацію договору або на викуп, в разі зміни власника.

Договір оренди зразка 2018 р. також повинен враховувати можливість одержання орендатором право на субсидію для оплати комунальних послуг.Також з 2018 р., на відміну від попередніх років, бажанно передбачити, яка із Сторін забезпечує оплату податку на нерухомість, якщо площа приміщення перевищує 60 м.кв.

Договір оренди квартири 2018 : форма укладення. Чим регламентуються орендні відносини в Україні?

Оренда нерухомості та квартир в тому числі, в Україні регулюється певними нормативними актами:

 • Цивільним Кодексом;
 • Житловим Кодексом;
 • Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

В Цивільному кодексі України врегульовані поняття передачі  житла в оренду ( ст.ст 810-825), права орендодавця і орендаря.

Договір оренди може бути укладений як з фізичною особою, так і юридичною. Якщо орендарем є юр.особа, то використовувати орендовані приміщення дозволяється тільки для проживання в них фізичних осіб (ст.813 ЦКУ), що мають відношення до юридичної особи, що уклала договір.

Згідно ст.ст 793,811 Цивільного кодексу України, договір найму (оренди) житла укладається письмово у двох примірниках. Під час укладання угоди між фізичними особами досить їх підписів, ПІБ, ідентифікаційних номерів, місця реєстрації (прописки),паспортних  даних. Якщо хоч одна зі сторін угоди, є юридичною особою, потрібно скріплення печаткою.До договору додається акт прийому-передачі житлового приміщення, що фіксує стан квартири, її оздоблення, меблі.

Договір потребує нотаріального посвідчення, якщо:

 • Термін його дії складає більш чим 3 роки;
 • Договір оренди житла передбачає право викупу.

Оподаткування фізичних осіб – орендодавців відбувається на основі статті 170.1 Податкового Кодексу України, яка, з фіскальною метою, регламентує мінімальний обсяг орендної плати за методікою КМ України та покладає на орендодавця обов’язок самостійно нараховувати та сплачувати податок до бюджету.Крім того, місцевими радами мінімальна орендна плата може бути визначена окреми постановами. Наприклад, в столиці, рішенням Київської міської ради  N 42/9630 від 02.10.2013 р (із змінами від 21.04. 2015) встановлено мінімальну вартість за 1 кв. метра загальної площі у розмірі 8,91 грн. (з ПДВ) з коэффіцієнтами, що підвищують мінімальну ставку в залежності від місця розташування і стану об’єкта житлової нерухомості.

Основні ризики при укладанні угоди. Договір про оренду квартири, зразок з положеннями, на які потрібно звернути увагу

При укладанні договору оренди приміщення обидві сторони можуть зіткнутися з недобросовісністю або з шахрайством.

Тому при підписанні угоди, потрібно звернути увагу на наявність деяких обов’язкових пунктів, або додати іх.

Основним ризиком для орендодавця є:

 • Втрата і псування майна наданого в оренду;
 • Несвоєчасність або неотримання оплати.

В договорі слід передбачити випадки, в результаті яких орендна плата може бути змінена в більшу або меншу стророну. Дуже важливо внести пункт про неприпустимість підняття плати в односторонньому порядку без узгодження або завчасного оповіщення орендаря.

Тому основні вимоги до утримання житлового приміщення, точні терміни внесення орендних платежів та штрафні санкції за невиконання умов, будь які інші індивідуальні вимоги, що стосуються конкретного житла, повинні бути внесені в типовий договір оренди квартири. Також бажано обумовити право на проживання з орендарем третіх осіб або домашніх тварин.

Основним ризиком для орендаря є:

 • Законність право орендодавця на володіння жилим приміщенням;
 • Несподіване розірвання договору оренди з втратою орендної плати та завдатку, що були надані наперед.

Тому при укладанні договору орендар повинен перевірити право орендодавця на володіння, користування або розпорядження приміщенням і з’ясувати наявність будь-яких обмежень щодо приміщення (наприклад, майно знаходиться в заставі або під арештом). Це можливо здійснити, замовивши виписку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. З недавнього часу можна зробити електронний запит на сайті Міністерства Юстиціїї України.

Варто вказати, чи має орендар право поліпшувати ввірене йому приміщення, та  хто несе або відшкодовує витрати за таке поліппшення, наприклад, косметичний ремонт, заміну дверей або вікон.

В оренду може надаватися як вся квартира, так і окрема кімната, в такому разі, щоб передбачити можливі розбіжності в тлумаченні сторонами,слід чітко обумовити правила користування санітарними приміщеннями та кухнею.

Наразі простий договір оренди квартири виглядає наступним чином:

Договір найму оренди квартири, зразок тексту з основними положеннями ви можете продивитися або завантажити з нашого сайту, натиснувши на посилання

Договір оренди квартири на безоплатній основі, що врахувати у 2018 році?

Правильно оформлений договір допоможе орендодавцю уникнути звинувачень у приховуванні податків, а також може надати важливі можливості орендарю, а саме:

 • Отримання тимчасової реєстрацію за місцем перебування;
 • Оплату комунальних послуг за реальною кількістю проживаючих, якщо нарахування здійснюється не за лічильниками.

Договір оренди квартири на безоплатній основі не потребує обовязкового реєстрування, але для правільного здійснення нарахування комунальних платежів його слід надати в житлове управління.

Орендні відносини, що врегульовані з самого початку правильним договором допоможуть уникнути безлічі проблем, попередити псування майна або втрату грошових коштів обома сторонами угоди.

www.afu.org.ua

Договір оренди будинку — Law firm «Viktor Reshetov & Partners»

УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Чому Вам варто звернутися саме до нас?

Зв’яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. 


ДОГОВІР НАЙМУ

ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

 м. ____________                                                                                           «__» _________ 20__ року

_________________________________, в подальшому Наймодавець, з однієї сторони, та _____________________ в подальшому – Наймач, з другої сторони, у відповідності до ст. 818 ЦК України, уклали цей договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Наймодавець дозволяє тимчасове проживання Наймачу та її донці (надалі – тимчасові мешканці) у житловому приміщенні загальною площею ____ м. кв., що розташоване у будинку за адресою: _______________________ (надалі – Приміщення) без стягнення плати за користування житлом на строк – до пред’явлення вимоги про звільнення приміщень.
1.2. Приміщення надається в користування строком до моменту вимоги будь-яким співвласником Приміщення або Наймодавцем про звільнення тимчасовими мешканцями Приміщення.
1.3. Приміщення передається в користування наступним особам:
— _________________________;
— _________________________ (надалі — тимчасові мешканці).
1.4. Тимчасові мешканці не мають самостійного права користування житлом.

 

2. Обов’язки Наймодавця

Наймодавець зобов’язується:
2.1. Протягом двох місяців, з моменту підписання цього договору, передати Наймачу Приміщення.
2.2. Забезпечувати безперешкодне користування Наймачем Приміщенням.

 

3. Права Наймодавця

Наймодавець має право:
3.1. Вимагати звільнення Приміщення тимчасовими мешканцями без пояснення причин;
3.2. Здійснювати перевірку стану Приміщення та інженерних мереж на предмет їх цільового використання та додержання Наймачем правил протипожежної безпеки, санітарних норм та інших вимог згідно діючого законодавства та умов виконання договору не частіше, ніж два рази на квартал в узгоджений з Наймачем час.

 

4. Обов’язки Наймача

4.1. Утримувати об’єкт оренди у відповідності до санітарно-технічних норм і вимог, правил протипожежної безпеки та правил експлуатації приміщень, інженерного обладнання.
4.2. Негайно повідомляти Наймодавця про факти псування, аварії чи руйнування інженерних комунікацій, Приміщень або будівлі, в якій знаходяться Приміщення.
4.3. Не передавати в користування частини або все Приміщення третім особам.
4.4. Вселяти у Приміщення інших осіб, ніж ті, що перераховані в п. 1.3. цього договору, лише за попередньою письмовою згодою Наймача та інших співвласників будинку.
4.5. У разі пред’явлення вимоги будь-яким із співвласників Приміщення та Наймодавцем про звільнення приміщення звільнити приміщення не пізніше семи днів під дня пред’явлення вимоги про звільнення помешкання.

 

5. Права Наймача

Наймач має право:
5.1. Користуватися системами комунікацій, які знаходяться в Приміщенні та будинку, в якому знаходяться Приміщення;
5.2. Залишити за собою проведені поліпшення Приміщень, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Приміщень без завдання йому шкоди.

 

6. Строк дії та умови зміни, розірвання договору найму

6.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання та діє до пред’явлення вимоги будь-яким із співвласником Приміщення.
6.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть мати місце за згодою сторін, які повинні оформлятися в письмовій формі, і становлять невід’ємну частину цього договору.
6.3. Якщо Наймач допустив погіршення стану Приміщення або його загибель, він зобов’язаний відшкодувати Наймодавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель Приміщення сталися не з його вини.
6.4. Вартість поліпшень Приміщень, які не можуть бути відокремлені від Приміщень без нанесення їм шкоди, не відшкодовуються Наймачу.
6.5. Цей договір припиняється у випадках:
загибелі Приміщення;
розірвання договору в односторонньому порядку або відмови від нього у випадках, передбачених цим договором;
достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;
розірвання договору (в т.ч. відмови від договору) у випадках, передбачених чинним законодавством;
та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
6.6. Взаємовідносини сторін, неврегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України.
6.7. До правовідносин, що витікають з цього договору не застосовується Закон України «Про оренду державного та комунального майна».
6.8. Договір складений в двох екземплярах по одному для кожної із сторін.

 

7. Реквізити та поштові адреси сторін.


Наймач:                                                                                                             Наймодавець:

____________________                                                                                   _________________

 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

 

Читайте також:

Договір оренди квартири

Типовий договір оренди землі

vreshetov.com

Договір оренди квартири між фізичними особами 2018 зразок скачати

Практично кожна людина з часом стикається з необхідністю самостійно скласти або підписати бланк договору оренди квартири. У 2017 році в Москві здача житлових приміщень особливо популярна, адже щодня столицю відвідують тисячі людей, та й місцевим жителям періодично потрібно зняти житло в іншому районі.

Найчастіше людей цікавить зразок простого договору подобової оренди квартири. Адже подорож або відрядження мають на увазі необхідність зняти комфортне приміщення.

Що таке договір оренди квартири?

Перед тим, як вивчити зразок договору на здачу квартири в 2017 році, потрібно детально розглянути всі переваги складання угоди:

 • укладається між двома сторонами на предмет тимчасової передачі квартири від власника орендарю;
 • документ регулює всі особливості взаємин між сторонами;
 • служить в якості підстави для подання позиції в суді;
 • захищає інтереси одночасно обох сторін.

Чинне законодавство обмежує людей у ​​можливості здачі або знімання житлоплощі без підписання відповідних документів. Адже тільки це гарантує впевненість обох сторін в завтрашньому дні.

Перш ніж завантажити договір оренди житла, потрібно ознайомитися з деталями існуючих варіацій. Всього сьогодні існує кілька способів скласти угоду:

 1. Проживання. Вже згадана житлоплощу складається на відповідному обліку має кадастровий номер.
 2. Комерційна діяльність. Приміщення вноситься в нежитловий фонд, після чого його можна використовувати для зайняття підприємницькою діяльністю чи іншого отримання прибутку.

Орендодавцем та орендарем можуть виступати не тільки фіз особи, а й юр особи. Незалежно від контракту необхідно вказати, чи проводиться здача з меблями і побутовою технікою або без таких.

Як скласти типовий договір житла

Найбільш поширений варіант — це типовий договір оренди квартири, тому що в ньому відсутні будь-які зайві дрібниці. У процесі складання типової угоди, вкрай важливо задіяти наступну інформацію:

 • найменування документа, а також точне місце і дату його підписання;
 • персональні дані кожного бере участь фізичної особи;
 • технічні особливості і унікальні фактори розглянутого житла;
 • Права та обов’язки сторін;
 • графік оплати і обсяг коштів;
 • період дії угоди;
 • підпис кожного боку.

При бажанні ви можете завантажити простий варіант договору на нашому сайті. Навіть при грамотному складанні документа завжди є ймовірність наштовхнутися на шахраїв, тому бажано звертатися до фахівців за юридичною допомогою ще на початковому етапі співпраці.

Ключові положення в договорі оренди житла

Грамотно складений шаблон договору оренди квартири між фізичними особами обов’язково повинен містити ряд положень. При цьому в процесі укладання угоди обов’язково слід вказати:

 • період співпраці;
 • свідоцтво про власність і паспортні дані двох сторін;
 • сума оренди;
 • порядок розрахунку;
 • умови, за яких можливе підняття вартості;
 • за яких умов договір достроково анулюється;
 • оплата комунальних послуг.

Завантажити зразок можна навіть на одному аркуші, що значно спростить ознайомлення з документом. Якщо ж короткий варіант не задовольняє, то можна вказати список речей в будинку, порядок відвідування господарем, максимальна кількість наймачів, відповідальність за псування речей, дозволені домашні тварини та технічний стан приміщення.

Якщо плануєте здавати або знімати житло, то вам знадобиться завантажити зразок договору оренди квартири між фізичними особами 2018 року. Це можна зробити на даній сторінці, вибравши відповідний варіант документа після опису.

Цей папір підписується обома сторонами угоди, регламентує права і захищає їх інтереси. У ній необхідно вказувати повні реквізити кожного учасника, включаючи ПІБ, паспортні дані. Також необхідно прописати місцезнаходження здається житлового приміщення, вартість та інші моменти, що стосуються оплати (заставу, комісія, комунальні платежі і т.д.). Вказуються і інші важливі деталі, яким зобов’язуються дотримуватися наймодавець та наймач.

Обидві сторони підписують договір оренди, що свідчить про укладення угоди. Типовий бланк оренди ви скачаєте по посиланню нижче і підправити під себе в Ворді або іншому редакторі, вносячи свої дані. Після цього роздрукуйте фінальний варіант в декількох примірниках, передавши один з них на ознайомлення іншій стороні. Також можна роздрукувати порожній бланк і заповнити його від руки, але це буває не дуже зручно.

В архіві ви знайдете кілька варіантів шаблонів. Серед них є стандартний документ тривалої оренди, добового знімання, а також з меблями та технікою. Вам не доведеться вигадувати формулювання під конкретну ситуацію. Просто виберіть один із запропонованих файлів. А в папці «Зразки» ви зможете знайти готові варіанти, щоб на конкретних вигаданих прикладах зрозуміти правила заповнення.

Пам’ятайте, що грамотно складений документ забезпечить захист від спірних ситуацій і недобросовісних наймачів.

Відео інструкція по правильному заповненню договору здачі квартири в оренду

Даний ролик допоможе вам уникнути підводних каменів при складанні договору.

Формат: pdf / doc
Програми для заповнення та друку: word / pdf reader
Джерело: офіційний
Рік: 2018
Обсяг: 179 Кb

Договір оренди квартири фізичній особі зразок — це не складний документ, який можна скласти за шаблоном / зразком.

У договорі оренди (найму) житлового приміщення прописуються умови найму, терміни проживання, ціна і порядок оплати, умови розірвання.

До договору оренди (найму) складається Акт прийому-передачі, саме він є підставою настання відповідальності наймача за приміщення (квартиру, будинок, кімнату)

Договір оренди квартири фізичній особі зразок скачати

Тут Ви зможете завантажити договір найму житлового приміщення.

Так само вам може знадобитися шаблон розписки. Кожен раз, коли ви передаєте гроші, орендар повинен вам дати розписку про їх отримання.

Але перш дозволю дати Вам декілька рекомендацій, оскільки мають досвід спілкування з наймачами і наймодавцями квартир.

Головною складністю роботи з орендарями — є їх виселення з квартири. Так Так!

-Ну ось, ще не заселили, а вже виселяти збираємося.

-На жаль, виключити цього не можливо. Всі вони (орендарі) білі і пухнасті поки двері за господарем не закрилася.

 • Так ось, щоб проблем з виселенням не було, обов’язково вхідні двері повинні мати два замки. Ключі від одного — віддайте орендарям і залиште собі, про другий утаіте або скажіть, що загублені. Саме на другий замок Ви зможете закрити квартиру під час відсутності мешканців, якщо вони порушують умови оплати або недбало ставляться до квартири.
 • Перевірте надійність водяних кранів та електричних розеток, не скупіться на їх ремонт або навіть заміну. Скупий як відомо — платить двічі.
 • Чи не укладайте договір на тривалий термін, встановіть випробувальний термін — три місяці, наприклад. Пропишіть в договорі найму можливість його пролонгації (продовження) за умови виконання домовленостей.
 • Детально опишіть всі меблі і побутову техніку з назвою марок і стану на момент підписання договору
 • Якщо є така можливість, тут же зробіть фото квартири і перешліть на смартфон орендаря. Потім, при необхідності, буде можливість повернутися до цих фото.

Дуже важливо для наймача укласти договір найму (оренди) з власником квартири (будинку, кімнати) або людиною, що має нотаріальну довіреність від нього з повноваженнями підписання договору оренди.
Адже на ринку нерухомості часто-густо від імені власника без довіреності діють ріелтори, а то і шахраї.
Тому рекомендую вам дізнатися точно, хто є власником цього житла.

Отримати достовірну інформацію можна з Росреестра.
Загальнодоступні дані видаються будь-якій людині. Державне мито — 250 рублів
Виписку з ЕГРН (єдиний державний реєстр нерухомості) можна отримати на електронну пошту досить швидко (від декількох хвилин — залежно від навантаження на ресурс)

З випискою з реєстру ви будите впевнені в законності договору оренди.
Передавайте гроші за оренду по розписці і тільки власнику або законному довіреній особі.

Договір оренди квартири з фізичною особою зразок

Які моменти необхідно враховувати при укладанні договору?

 • Укладайте договір з особою, які пред’явили паспорт.
 • Зверніть увагу на реєстрацію в паспорті
 • Пропишіть в договорі осіб, які будуть проживати з орендарем
 • Визначте зручні для сторін угоди терміни орендної плати
 • Визначте умови перевірки стану квартири
 • Домовтеся, чи включає в себе орендну плату платежі за воду, електрику і газ
 • Обов’язково пропишіть матеріальну відповідальність за псування майна, пожежа або повінь
 • Обов’язково передайте квартиру по Акту прийому-передачі, адже підписання договору найму не підтверджує факту вселення в квартиру. До речі договір найму (оренди) та Акт прийому-передачі можуть бути датовані різними числами. Але дата акта повинна відповідати фактичному вселення
 • Якщо список з меблями і побутовою технікою великий — складіть Акт прийому-передачі квартири на окремому аркуші.
 • Приготуйте договір заздалегідь, щоб потім просто вписати особисті дані наймача

Реєстрація договору оренди в Росреестра

Договір оренди можна зареєструвати в Росреестра.

Якщо він полягає більше, ніж на рік — він підлягає обов’язковій державній реєстрації. Державне мито 350 рублів оплачується сторонами договору порівну.
Договір оренди на реєстрацію в Росреестр можна подати через МФЦ.

Термін реєстрації — не більше 10 днів.

Реєстрація договору здійснюється за заявою сторін.

В силу частини 1 статті 51 Федерального закону від 13 липня 2015 р N 218-ФЗ «Про державну реєстрацію нерухомості» (далі — Закон N 218-ФЗ) державна реєстрація оренди нерухомого майна здійснюється за допомогою державної реєстрації договору оренди нерухомого майна.

Якщо ви вирішите продати або купити житло — читайте покрокові інструкції до угод купівлі-продажу:

Зразок / шаблон можна скачати тут

Надумаєте купувати або продавати квартиру, читайте практичні посібники від Автора:

 • Завжди рада роз’яснити. Автор
Загрузка…

wearethepeople.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *